Genel

Yangın Risk Analizi

yangin-risk-analizi

Yangın Risk Analizi ve Danışmanlığı

Kurum, kuruluş ve işletmelerde mevcut yangın tehlikelerinin saptanarak, yangın meydana gelme olasılığının ve şiddetinin belirlenerek, değerlendirilmesinin yapıldığı, risklerin kabul edilebilir seviyelerde tutulması için alınması gereken önlemlerin belirlendiği kapsamlı bir analiz çalışmasıdır.
Bu analiz çalışması sonrasında;
– Yangın tehlikesinin yeri, cinsi, özellikleri !
– Meydana gelme olasılığı ve şiddeti !
– Risk altındaki kişilerin miktarı !
– Risk altındaki mal miktarı !
– Riskin gerçekleşmesi durumunda yaratacağı kayıplar !
– Riskin kabul edilebilir seviyeye çekilmesi için alınması geren önlemler !
– Yangın yükü ve yangın büyüklüğü !
– Yangın sınıfı !
Yangınla mücadele kullanılacak araç ve malzemeler belirlenir.
Bu çalışma kurum, kuruluş ve işletmelere risklerini tanıma ve riski yönetme olanağı sağlar.
Yangın risk analizi yapılmadan, yangın güvenliği konusunda atılacak her adım, düşmanı görmeden rast gele ateş etmektir.
Acaba ve kuşkularla yaşamak istemiyorsanız, yangın güvenliği ilgili atacağınız ilk adım yangın risk analizi yapmak olmalıdır.
Risk Analiz Raporu Hazırlama
Aşamalar: Binanın Yerleştiği Arazinin Dış Çevresi Komple Keşfi Yapılarak, Alınmış Mevcut Yangın ve Patlama Önlemleri İncelenecektir.
Arazi İçerisinde Yer Alan Binaların Dış Çevresi Komple Keşfi Yapılarak;
• Mal Kabul,
• Sevkiyat,
• Açık Alan Depolama, Stok Sahaları
• Atık Yükleme Alanları
• Açık Otoparklar’ Da Alınmış Mevcut Önlemler ve Riskleri
Bina İçi Tüm Kullanım Alanları Bodrum Kattan En Üst Kata Kadar Keşfi Yapılarak;
• Bodrum Katlar, Varsa Kapalı Otoparklar
• Yapının Mimari Durumu, Yangın Bölmeleri, Duvarları, Kapıları, Güvenlik Holleri
• Kazan Dairesi, Sarnıç Mahali, Hidrofor, Yangın Pompa İstasyonu,
• Teknik Odalar: Transformatör, Jeneratör, O.G ve A.G Elektrik Pano Odaları,
• Mal Kabul Kapalı Alanları, Kapalı Alan Hammadde Depoları, İmalathaneler
• Ofis Katları, IT, Server, CCTV Odaları, Personel Yemekhaneleri,
• Enerji Merkezleri, LPG veya LNG Şarj Üniteleri,
• Food Court, Catering Profesyonel Mutfakların Yangın Önlemleri
Tüm bu alanlarda bulunan Yangın Söndürme Sistem ve Cihazları birebir incelenecektir.
• Dış Saha Hidrant Hattı, Dış Saha Hidrantlar
• Dış Saha Hidrant Dolapları
• Dış Saha Yangın Dolapları
• Dış Saha Arabalı Yangın Söndürme Tüpleri
• Otomatik Söndürme Sistemleri
a) Sulu Söndürme Sistemi,
b) Gazlı Söndürme Sistemleri, ( FM 200, CO2 , Inert gaz vs. )
c) Yüksek basınçlı Su Sisi Sistemi,
d) Davlumbaz Söndürme Sistemi,
• Duman ve Isı Tahliye Sistemleri
• Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri
a) Yangın İhbar Paneli,
b) Sirenler, Dedektörler
c) Kırbas butonları
• Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri
• Yıldırım Koruma Elemanlarının Kontrolü (Faraday kafesi)
a) Acil Aydınlatma Sistemi
b) Yönlendirme ve İşaretleme Üniteleri
c) Acil Çıkış Üniteleri
• Kapalı Alan
o Yangın Dolapları, Yangın Söndürme Tüpleri
Yangın Riskine Karşı Bir İşletmede Olması Gerekenler;
• İdari Hareket Planı (Yangın Senaryosu)
• Bina Otomasyon Sistemlerinin Yangın Sistemleri İle İrtibatı
• Yangın Projesi (İtfaiyenin Yangın Sırasında Ulaşabileceği Yangın Sistemleri, Cihazlar, Kaçış Koridorları, Merdivenleri Vb. Gösterir Proje.)
• Yangın Ekibi ve Kurtarma Ekibi
a) Eğitim, Yetki ve Sorumluluk Paylaşımı
b) Kıyafet, Teçhizat ve Yangın İstasyonu Yerleşimi
c) Yangın Merkezinin Belirlenmesi _ Senaryolar, Bilgi, Doküman ve Personel Gözlemlenecektir.
d) Yangın Dosyası (Yangın Senaryosu, Tedbirlerin Kayıt Altına Alınması, Yangınla Mücadele Teknik Donanımların İşletme Kılavuzları, Bakım Raporları, Kontrol Listeleri, Eğitim ve Tatbikat Belgeleri)
• Mevcut Önlemlerin ve Sistemlerin TYKY (Türkiye Yangından Korunum Yönetmeliği)’ ne Uygun Olup Olmadığı İncelenecektir.
• Risk Tespitlerimiz «Yönetmeliğin İlgili Madde Numarası» İle Birlikte Raporumuzda Belirtilecektir.
• Tespit Edilen İhtiyaçlar Özet Olarak Raporumuzun Sonuç Kısmında Belirtilecektir
Yangın Güvenliği Değerlendirmesi
Yangın Güvenliği değerlendirmesi Kurum, kuruluş ve işletmelerin yangın güvenliği konusunda mevcut durumlarının saptanması amacıyla, bina sınıfı ve kullanım amaçları dikkate alınarak yapılan sistematik ve kapsamlı bir değerlendirme çalışmasıdır. Bu çalışmada; aşağıda sıralanan konular değerlendirilir.
• Değerlendirilen bina ve tesisin yangın güvenliği konusundaki yapısal yeterliliği,
• Yangın önleme tedbirlerinin yeterliliği
• Yangınla mücadele sistem, araç ve gereçlerinin yeterliliği,
• Yangının yayılmasını önleyici tedbirleri yeterliği,
• Acil durum organizasyonu ve planlamasının yeterliliği,
• Can ve mal güvenliğinin yeterliliği
• Personelin yangın güvenliği konusundaki bilgi ve becerileri
Yapılan bu değerlendirme sonucunda; mevcut durum saptanarak yangın güvenliği konusundaki eksiklikler ve yapılması gereken işlemler belirlenir. Bu çalışma; yapılacak işlemlerin öncelik derecelerinin belirlenmesini, bütçe ve zaman planlaması yapılmasını ve işlemlerin bir program dâhilinde yürütülmesini ve takip edilmesini sağlar.
Acil Durum Planı Hazırlamak
Kurum, kuruluş ve işletmelerde meydana gelebilecek acil durumlara karşı hazırlıklı bulunmak, olası can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmak, işletme sürekliliğini sağlamak amacıyla hazırlanması ve uygulanması gereken bir plandır.
Bu planda;
• Acil durum planı genel esasları,
• Acil durum organizasyonu ve görevi,
• Acil durum ekipleri ve görevleri,
• Haberleşme ve iletişim sistemi ve planı,
• Acil durum prosedürleri,
• Gerekli araç, gereç ve malzemeler,
• Acil durum iletişim listesi
• Acil durum kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği,
• Acil durum senaryoları ve tatbikat planlaması
• Medya ile ilişkiler ve kamuoyu baskısı vb. hususların belirtildiği bir plandır.
Acil durum planı hazırlama hizmeti, işletme yangın danışmanlığı kapsamında yapılabildiği gibi, ayrı bir proje olarak da yapılabilmektedir.